Gemeinderatsprotokolle 2020

Gemeinderatsprotokoll Nr. 11vom 07.12.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr. 10vom 02.11.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr. 9vom 12.10.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr. 8vom 28.09.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr. 7vom 21.09.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr. 6vom 20.07.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr 5vom 15.06.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr 4vom 18.05.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr 3vom 02.03.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr 2vom 10.02.2020
Gemeinderatsprotokoll Nr 1vom 27.01.2020

Ratsinformationssystem